از ورای پوست

23
از ورای پوست

هر چه می خواهد بشر دراین جهان          از ورای پوست تا سر نهان

می رسد گر مرد تقوا شد کسی            می شوی دریا اگر بودی خسی

اصل تقوا این بود باور کنی             حق تعالی هست و آن باور کنی

این مطلب را منتشر نمایید

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/sites/shiravi.org/shiravi.org/wp-includes/formatting.php on line 4768

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/sites/shiravi.org/shiravi.org/wp-includes/formatting.php on line 4768

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/sites/shiravi.org/shiravi.org/wp-includes/formatting.php on line 4768