در چنته ی خدا

29
در چنته ی خدا

تا انسان همه ی آنچه در چنته ی خداست را نخواهد خداوند قادرمتعال هرگز از او راضی نخواهد شد !

این مطلب را منتشر نمایید