سفرهای دنیایی

16
سفرهای دنیایی

سفرهای دنیایی چنان چه موجب آسانی سفر آخرت شود به یقین باعث آرامش دنیا نیز نخواهد شد .

این مطلب را منتشر نمایید

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/sites/shiravi.org/shiravi.org/wp-includes/formatting.php on line 4768

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/sites/shiravi.org/shiravi.org/wp-includes/formatting.php on line 4768

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/sites/shiravi.org/shiravi.org/wp-includes/formatting.php on line 4768