فرآیند آفرینش

67
فرآیند آفرینش

روح انسان در فرآیند آفرینش به کمال نهایی خود رسیده است و انسان این موهبت را باور نمی کند ! تنها کسانی که باور کردند و طلب نمودند از آن برخوردار گردیند !

این مطلب را منتشر نمایید