خدای رحمت

در حق دیگران

نقطه ی شروع

به رخ کشیدن

زیباتر از خود