همتی پایین

مواهب هستی

در چنته ی خدا

غیرت حق

شاخه ی کوچکی